2021 AFAA TAIWAN 教官甄選錄取公告

【2021 AFAA TAIWAN 教官甄選錄取公告】

 

★ KB 國際拳擊健身 : 無

★ STEP 國際梯階有氧 : 無

★ CPI 國際皮拉提斯 : 陳映羽、張喬茵

★ FDI 國際體適能有氧舞蹈 : 張喬茵

★ WT 國際重量訓練 : 徐立儒、陳聿筠、盧鈺方、王瑀廷

★ PFT 國際個人健身 : 劉翊弘、林育安、黃鉅樺

 

歡迎加入 2021 AFAA TAIWAN 教育指導陣容!!

~ We are AFAA ~